طبقه ۲

این طبقه اختصاص به فروشگاه های لوازم خانگی، موبایل، صوت و تصویر و کامپیوتر دارد که با توجه به نبود چنین مرکزی در منطقه دارای رونق فراوانی خواهد بود. ۳دستگاه آسانسور و نیز آسانسور باربر انتقال لوازم را از بارانداز طبقات پایین و پارکینگ به این طبقه تسهیل نموده است.