طبقه ۴

در این طبقه شهربازی با امکانات و بازی های مهیج و طراحی شده برای فضاهای سربسته و مجتمع های تجاری راه اندازی می گردد. با توجه به نبود شهربازی با امکانات مناسب در منطقه شهرک غرب ، این بخش از مجتمع می تواند با جذب هر چه بیشتر ساکنین منطقه ، به رونق مجتمع و در عین حال به بهبود وضعیت تفریح و سرگرمی منجر خواهد شد