پیشرفت و مراحل تکمیلی طبقه مثبت یک «۴+» و «۵+»

07_Floor+4&5+

آلبوم تصویری پیشرفت طبقه ۴+ و ۵+

 

 

 

 

01_Floor+4&5+ 02_Floor+4&5+ 03_Floor+4&5+ 06_Floor+4&5+ 07_Floor+4&5+ 08_Floor+4&5+ 09_Floor+4&5+