شروع عملیات نماسازی مجتمع

شروع عملیات نماسازی مجتمع

عملیات نماسازی مجتمع اکسین شروع شده است .